Wat is een gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage?

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet iedere watervervuiler bijdragen aan de sanering van afvalwater. Zo vermijden we dat afvalwater ongezuiverd in de natuur terechtkomt.
De Vlaamse overheid en uw gemeente of stad betalen een groot deel van die saneringskosten. Toch draagt ook u uw steentje bij, volgens het principe dat de vervuiler betaalt.

De sanering van afvalwater gebeurt op twee niveaus:

  • Afvoer: gemeentelijke bijdrage
    Het netwerk van riolen en grachten zorgt voor de afvoer van ons afvalwater. Die zijn de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. Daarom is het tarief van de saneringsbijdrage voor afvoer afhankelijk van uw woonplaats. Voor de berekening van uw bijdrage vermenigvuldigen we dat tarief met uw verbruik.
     
  • Zuivering: bovengemeentelijke bijdrage
    Via de riolen gaat ons afvalwater naar de zuiveringsinstallaties van Aquafin. Die geven het – na zuivering – terug aan de natuur. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) coördineert dat proces – op bovengemeentelijk niveau. Het tarief van de saneringsbijdrage voor zuivering is daarom in alle Vlaamse gemeenten gelijk. Voor de berekening van uw bijdrage vermenigvuldigen we dat tarief met uw verbruik.

Vrijstelling op de saneringsbijdragen
Zorgt u zelf voor de zuivering van uw afvalwater? Dan hebt u recht op een technische vrijstelling op de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdragen voor zuivering en afvoer.