Verkavelingen & projecten

Plant u een grote verkaveling of ontwikkeling?

In het geval u instaat voor de aanleg van een grote verkaveling of ontwikkeling, die een impact kan hebben op het rioleringsstelsel, bent u verplicht om uiterlijk bij de bouwaanvraag een hydraulisch advies aan water-link te vragen. 

Onder deze verplichting vallen verkavelingen/ontwikkelingen waarbij:

  • Nieuwe wegen en/of riolering wordt aangelegd
  • Een verharde oppervlakte van meer dan 2000 m² wordt aangesloten
  • Een aansluiting vereist is met een diameter van meer dan 200 mm
  • Een aansluiting op een bovengemeentelijke Aquafin-collector nodig is Een aansluiting op de ruien (in de stad Antwerpen) nodig is.

Zonder een dergelijk hydraulisch advies kan uw project niet aangesloten worden op de riolering.  Legt u nieuwe riolering aan, dan dient deze te beantwoorden aan de richtlijnen uit ons verkavelingsreglement. In de meeste gevallen zal de bouwdienst bij het indienen van uw bouw- of verkavelingsaanvraag, automatisch een advies aan water-link vragen. Om te vermijden dat u bij een negatief advies een nieuw ontwerp moet maken, raden wij u aan ons te contacteren van zodra uw (riolerings)plannen concrete vorm krijgen. 

Uw aanvraag kan gericht worden via het mailadres advies@aquafin.be.

Om een advies te verlenen, hebben wij volgende documenten nodig:

  • Grondplan met aanduiding interne riolering en gewenste aansluitpunten (diameters/peilen)
  • Beschrijving afwateringssysteem : (volledig) gescheiden/gemengd, buffering, herbruik, vertraagde afvoer (debiet), verharde oppervlakte, infiltratie, groendaken, beschrijving bestaande of vroegere toestand, hydraulische berekeningen indien nodig

Voorafgaand aan de uitvoering van de eigenlijke grondwerken, dient u ook steeds, conform het KLIP-decreet, de nodige liggingsplannen van de riolering aan te vragen via http://klip.agiv.be.

Kleinere ontwikkelingen

Voor kleinere ontwikkeling langs een bestaande weg, voorzien van riolering of die in de toekomst zal uitgerust worden met riolering, dient voor elke woning een aparte aansluiting op de afvalwater en/of regenwaterriolering te worden voorzien. 

Meer informatie hierover vindt u in de brochures bij publicaties, of bij uw gemeentelijke/stedelijke bouwdienst voor de geldende richtlijnen (bv. de bouwcode).

U zit met een specifieke vraag?