Skip to content

Disclaimer

Het gebruik van de website https://water-link.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Als gebruiker van de website word je verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

(a)           Doel van de website

De website https://water-link.be/ bevat informatie over de levering en de sanering van water door water-link. De website wil informatie aan het publiek ter beschikking stellen over de activiteiten van water-link en over de diensten die water-link aanbiedt. Verder wil de website op een eenvoudige en snelle manier de (toekomstige) klanten van water-link toegang geven tot de diensten van water-link. Zo kunnen nieuwe klanten zich via de website bij water-link aansluiten en kunnen bestaande klanten o.a. hun meterstanden doorgeven.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en deze informatie mag niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet er altijd contact worden opgenomen met water-link, of met de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden. Professioneel advies moet men steeds inwinnen bij ter zake gespecialiseerde beroepscategorieën of ondernemingen.

Op, of via, de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

(b)           Gebruik van de website

Water-link streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan water-link niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie verstrekt op, of via, de website tekortkomingen vertoont, zal water-link de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Als je onjuistheden vaststelt, dan kan je ons deze meedelen in een e-mail die je kan sturen naar volgend e-mailadres: [email protected], of in een brief die je kan sturen naar: [I.S. Water-link o.v., Klantendienst, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen].

Water-link spant zich in om onderbrekingen van technische aard in haar website en de applicaties op haar website (bv. voor het ingeven van meterstanden) zo veel als mogelijk te beperken, en eventuele technische storingen en onderbrekingen zo snel als mogelijk weg te werken. Water-link kan echter niet garanderen dat de website www.water-link.be en de applicaties daarop (bijvoorbeeld: de applicatie om een meterstand door te geven) volledig vrij zijn van onderbrekingen en technische problemen.

Water-link kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de applicaties op de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

(c)           Bescherming van de persoonsgegevens

Water-link verbindt zich ertoe, in zoverre het persoonlijke gegevens in haar bezit heeft en/of verwerkt, deze persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet).

Water-link verbindt zich er in ieder geval toe om persoonsgegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en/of aan water-link worden bezorgd en deze persoonsgegevens niet bekend te maken aan derden. Water-link treft hiervoor de nodige beschermingsmaatregelen.

Indien, buiten alle voorzorgsmaatregelen genomen door water-link om, een lek zou ontstaan bij de verwerking van de persoonsgegevens, neemt water-link van zodra ze op de hoogte is van dit lek, stappen om hieraan te verhelpen. Zo zullen de personen aan wie de gelekte persoonsgegevens toe te schrijven zijn, hiervan op de hoogte worden gebracht. Water-link zal dan het nodige doen om het ‘lek’ te herstellen en zal de nodige beschermingsmaatregelen inlassen om een gelijkaardige situatie te voorkomen.

(d)           Hyperlinks en verwijzingen

Op de website van water-link word je met hyperlinks doorverwezen naar andere websites en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Water-link beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen waarnaar een hyperlink leidt.

De hyperlinks naar andere sites houden evenmin een bekrachtiging in van deze externe site of van de inhoud ervan. Water-link is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

(e)           Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens andersluidend bericht, heb je als bezoeker van de website https://water-link.be/ het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits vermelding van de bron, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Water-link behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie.

Wens je commercieel gebruik te maken van de weergegeven informatie  op de website van water-link, of wens je de weergegeven informatie op de website publiekelijk te verspreiden, dan dien je hiervoor voorafgaandelijk de toestemming van water-link te bekomen. Je kan deze toestemming op gemotiveerde wijze bij water-link aanvragen via e-mail [email protected] of per brief [I.S. Water-link o.v., Klantendienst, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen]. Vermeld hierbij zeker welke informatie je wenst te gebruiken en waar je deze informatie wenst te reproduceren.

(f)             Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of informatie die je ongevraagd en uit eigen beweging aan water-link bezorgt (incl. reacties op de inhoud van de website van water-link), zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Water-link is niet verplicht hierop enige reactie te geven en mag de ongevraagde en uit eigen beweging overgemaakte commentaar of informatie naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je stemt ermee in dat water-link de ideeën, concepten, kennis en technieken, die je ongevraagd en uit eigen beweging aan water-link overmaakt, kan aanwenden voor welk doel ook, inclusief de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

(g)           Geschillen

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de water-link website, en de geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de uitsluitende berechting door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dat je akkoord gaat om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.