Skip to content

Ons privacybeleid

1. Inleiding 

Water-link, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen en ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0204.923.881 (hierna water-link of wij), zet zich ten volle in om uw privacy en persoonlijke informatie te beschermen. Als verwerkingsverantwoordelijke behandelt water-link uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en verwerken wij deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot gegevens op grond waarvan een natuurlijke persoon (de Betrokkene) direct of indirect kan worden geïdentificeerd (persoonsgegevens), zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. Andere termen in dit privacybeleid (Privacybeleid) worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de AVG.

Dit Privacybeleid heeft tot doel om u als Betrokkene de nodige informatie te verstrekken en beschrijft de categorieën van informatie die we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we deze informatie kunnen delen. Het beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. We vertellen u tevens hoe u ons kan bereiken om eventuele vragen over de privacy maatregelen te beantwoorden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van onze website en kantoren en op alle andere personen die met ons contact opnemen. Afhankelijk van uw relatie met ons ontvangt u mogelijk andere privacyverklaringen die aanvullende informatie verstrekken over onze manier van werken en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

In de context van de digitale watermeter verwerken wij eveneens persoonsgegevens. Verder informatie hieromtrent kan u vinden in ons specifiek privacybeleid.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt water-link?

De persoonsgegevens die wij verzamelen, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via onze website; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website, en via uw gebruik van onze producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze contact centers, antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, identiteitskaartnummer, rijksregistergegevens;
 • Elektronische identificatiegegevens: zoals e-mailadres en het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Contractgegevens: zoals welke contracten u met ons hebt afgesloten, de start- en einddatum ervan, gegevens in verband met uw aansluitingen, verbruiksgegevens en metergegevens; en
 • Foto's of beeld- of geluidsdopnamen: zoals beelden van bewakingscamera, opgenomen telefoongesprekken van call center.

3. Waarom verwerkt water-link persoonsgegevens?

Water-link zal deze persoonsgegevens verwerken rekening houdend met de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren;
 • om overeenkomsten gerelateerd aan onze producten en/of diensten aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen;
 • om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van onze samenwerking of overeenkomst;
 • om het beheer van klantenrelaties uit te voeren;
 • om onze diensten te verlenen en/of onze producten te verkopen;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
 • om onderzoek en analyse te verrichten;
 • om informatie over onze producten en/of diensten te verstrekken (marketing);
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen;
 • om fraude of misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren;
 • om klachten, feedback en vragen inzake onze producten en/of diensten te behandelen;
 • om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen; en
 • om onze wettelijke rechten te doen vaststellen en/of te verdedigen.

4. Op grond waarvan verwerkt water-link persoonsgegevens?

Water-link verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden, respectievelijk overeenstemmend met de hoger vermelde doeleinden :

 1. Uw toestemming. In veel gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt door water-link op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld, kunnen wij uw toestemming vragen tot verwerking van uw persoonsgegevens om u zo van marketinginformatie te voorzien. Wij kunnen uw toestemming schriftelijk of elektronisch vragen. Wanneer wij uw toestemming vragen, zullen wij u informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt, alsook over de doeleinden. In sommige gevallen, zoals bij telefoongesprekken, kan mondeling toestemming worden gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde kosteloos intrekken.
 2. Uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om een overeenkomst op te stellen, uit te voeren en/of te beëindigen (bijvoorbeeld voor de verlening van onze diensten, het beheer van de klantenrelatie, facturatie, om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van onze samenwerking en om met u te communiceren). Voorafgaand aan een overeenkomst – tijdens de precontractuele fase – kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om offertes voor te bereiden, of om te voldoen aan een verzoek van uwentwege dat verband houdt met het sluiten van de overeenkomst.
 3. Wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken omdat toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist, vraagt of toestaat, bijvoorbeeld om fraude of misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, om te voldoen aan specifieke fiscale verplichtingen of op verzoek van bevoegde overheidsinstanties.
 4. Het algemeen belang. Als watermaatschappij is water-link gehouden om bepaalde technische gegevens te verwerken voor de uitvoering van haar taken van algemeen belang, namelijk integraal waterbeheer.
 5. Onze gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken omdat we er een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van uw persoonsgegevens om met u te communiceren, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en om klachten, feedback en vragen te beheren, om onderzoek en analyse te verrichten, om u van marketinginformatie (incl. direct marketing) voor gelijkaardige diensten te voorzien, om onze bedrijfsvoering, gebouwen en IT-infrastructuur te beheren en te beveiligen en om onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen. Afhankelijk van de specifieke verwerking, zullen de gerechtvaardigde belangen van ater-link over het algemeen de volgende zijn: (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële doelstellingen; (ii) de bescherming van onze bedrijfsactiviteit, partners, aandeelhouders en cliënten; (iii) de verbetering of de verdere ontwikkeling van onze diensten en onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen; (iv) de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes; en/of (v) de handhaving en verbetering van onze positie op de markt.

5. Met wie deelt water-link mijn persoonsgegevens?

Water-link beschouwt uw persoonsgegevens als privé en vertrouwelijk water-link kan soms informatie over u doorgeven aan partners of dienstverleners die door ons zijn aangesteld of aan regelgevende instanties. Wij verhuren of verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Als verwerkingsverantwoordelijke blijft water-link in gevallen waar de ontvangers optreden als verwerker, verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en blijft de persoonsgegevens beheren. We gaan met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van water-link steeds correcte afspraken aan om de privacy van onze klanten en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

Water-link verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van één van de hierboven genoemde doeleinden. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zijn:

 • externe dienstverleners, waaronder juridische dienstverleners, dienstverleners betreffende klantenzaken (zoals Doccle, Zoomit, CEVI, OCMW) en technische dienstverleners;
 • andere overheidsdiensten (zoals VMM, Vlaamse Ombudsdienst) en bevoegde overheidsinstanties (zoals politie of gerechtelijke instanties); en
 • andere derden (zoals rechtbanken en instellingen gelast met de invordering van schulden).

In principe vindt er geen doorgifte plaats naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde ‘derde landen’). Echter, van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens moeten overdragen aan ontvangers die gevestigd zijn in derde landen, met inbegrip van landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens bieden.

Indien persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens biedt, zullen wij erop toezien dat ofwel

 1. een dergelijke overdracht kan worden gebaseerd op een passende wettelijke grondslag (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst); of
 2. passende waarborgen worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen opgenomen in dit Privacybeleid.

In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen wij de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen (bijvoorbeeld door middel van modelcontractsbepalingen). De maatregelen die worden genomen kunnen worden geraadpleegd door contact op te nemen per e-mail of gewone post via onderstaande contactgegevens.

6. Kunnen mijn persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

De contactgegevens waarover wij beschikken kunnen in bepaalde gevallen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten of diensten van water-link of andere informatie waarvan water-link denkt dat de klant deze wellicht interessant vindt.

Als bestaande klant van water-link kan u ervoor opteren om deze communicatie niet meer te ontvangen. Onderaan elke digitale communicatie zal er de mogelijkheid zijn om u uit te schrijven. De klant kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail of per post gericht aan de DPO (zie onderaan dit Privacybeleid). Water-link zal dit bezwaar binnen de 30 dagen na indiening ervan behandelen.

Daarnaast heeft u als klant van water-link de mogelijkheid om uw voorkeur in verband met direct marketing te allen tijde via het klantenportaal mijnwater-link.be aan te passen.

7. Welke maatregelen neemt water-link om de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens te verzekeren?

We doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. Water-link neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking of openbaarmaking, alsmede toevallig verlies, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen of hiertegen op te treden.

Water-link zal continu doorgaan met het herzien van dit Privacybeleid en het implementeren van bijkomende beveiligingsfuncties naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. Voorafgaand aan de invoering van nieuwe methodes voor gegevensverwerking, met name nieuwe IT-systemen, zullen door water-link technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Deze maatregelen zullen gebaseerd zijn op de stand van techniek, de risico’s van verwerking en de noodzaak om persoonsgegevens te beschermen. Bovendien zullen deze technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens regelmatig worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen en de organisatorische veranderingen.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (gegevenslek) dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, zal water-link het nodige doen om aan haar verplichtingen te voldoen, alsook de eventuele verplichting om de toezichthoudende autoriteit in te lichten of om u op de hoogte te stellen indien het gegevenslek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.

8. Maakt water-link gebruik van cookies?

Het is mogelijk de website van water-link te gebruiken zonder uw persoonsgegevens met ons te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website voorbehouden wordt aan bezoekers met een account verbonden aan een gebruikersnaam en wachtwoord, zoals het klantenportaal mijnwater-link.be.

Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond uw surfprofiel worden verzameld. Dit gebeurt aan de hand van cookies. Voor meer info over het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar ons apart cookiebeleid.

Water-link kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan water-link , kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van de website van water-link, met inbegrip van uw gedrag op de website. Dergelijke data laat water-link toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij uw gebruikservaring op haar website kan verbeteren.

9. Hoe lang houdt water-link persoonsgegevens bij?

Water-link bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld te realiseren. De precieze periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast is er wet- en regelgeving die hierop van toepassing is en die minimale bewaartermijnen voor bepaalde persoonsgegevens vastlegt.

Water-link bepaalt de bewaartermijn van uw persoonsgegevens in functie van de volgende criteria:

 • uw contractuele relatie met water-link;
 • de eventuele wettelijke minimale of maximale bewaartermijn(en);
 • de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verjaringstermijnen; en
 • de verwerkingsdoeleinden.

10. Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kan als betrokkene de volgende rechten doen gelden:

 1. Recht op informatie. U heeft het recht bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking ervan.
 2. Recht op rectificatie. U heeft de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, uw persoonsgegevens aan te vullen en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen te stellen van de rectificatie. U wordt in ieder geval verzocht om de klantendienst van water-link tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens. Heel wat gegevens kan u steeds zelf wijzigen via het klantenportaal mijnwater-link.be.
 3. Recht op wissing ("recht om te worden vergeten"). Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Indien uw persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, zal water-link redelijke stappen nemen om de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om tot verwijderen over te gaan en om de ontvangers van persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om deze te wissen.
 4. Recht op bezwaar. U kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op bepaalde gronden en u heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen voor direct marketing doeleinden. Merk op dat u niet in alle gevallen het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Recht op beperking van verwerking. In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden.
 7. Recht om toestemming in te trekken. Indien u toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming wordt ingetrokken.
 8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. In het geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming heeft u het recht om menselijke tussenkomst te krijgen, uw mening te geven, een verklaring te krijgen voor de geautomatiseerde beslissing en deze beslissing te betwisten.
 9. Recht om een klacht in te dienen. Indien u op enig moment meent dat water-link uw privacy schendt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De Vlaamse Toezichtcommissie is bereikbaar per gewone post op het adres Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België, en per e-mail op het volgende adres: [email protected] of via hun website (https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc).

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen per e-mail of gewone post via onderstaande contactgegevens. Voor de uitoefening van deze rechten dient water-link uw identiteit te verifiëren. Waterlink zal uw verzoek binnen een maand behandelen, tenzij wij genoodzaakt zijn om de termijn te verlengen (maximaal tot nog eens twee maanden) gezien de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken dat wij ontvangen. In ieder geval zal water-link u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

11. Contact

Bij vragen of bezorgdheden over de manier hoe water-link uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u rechtstreeks onze DPO contacteren per e-mail of gewone post via onderstaande contactgegevens:

 • Per brief:
  water-link
  t.a.v. DPO
  Mechelsesteenweg 66
  2018 Antwerpen
 • Per e-mail: [email protected]

12. Wijzigingen aan het Privacybeleid

Het Privacybeleid van water-link kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. We doen dit door de bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in ons Privacybeleid publiceren, veranderen we de datum en het versienummer van de "laatste update" van ons Privacybeleid. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om regelmatig ons Privacybeleid na te lezen.

Bijlage(n): nvt