Skip to content

Ons privacybeleid

Inleiding 

Water-link zet zich ten volle in voor de bescherming van jouw privacy en persoonlijke informatie. Alle persoonsgegevens worden verwerkt met de hoogste normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft de categorieën van informatie die we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we deze informatie kunnen delen. De privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. We vertellen je tevens ook hoe je ons kan bereiken om eventuele vragen over de privacy maatregelen te beantwoorden. Afhankelijk van je relatie met ons ontvang je mogelijk andere privacyverklaringen van ons die aanvullende informatie verstrekken over onze manier van werken en hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Waarom verwerkt water-link persoonsgegevens?

Om onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, maakt water-link bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring betreft alle persoonsgegevens die water-link ontvangt, via eender welke drager, tenzij nader gespecifieerd. Water-link treedt op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de AVG. 

 

Waarvoor gebruikt water-link persoonsgegevens?

Water-link behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Water-link hecht immers belang aan de privacy van haar klanten. Informatie over de algemene werking van water-link is voor iedereen vrij beschikbaar. 

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak): identiteitsgegevens, adres- en contactgegevens, rijksregisternummer, verbruiksgegevens, gegevens over de technische aansluiting.

De persoonsgegevens die jij aan water-link doorgeeft bij de opstart van de waterlevering of nadien, worden opgenomen in de bestanden die zij zelf beheert en worden verwerkt ten behoeve van volgende doelstellingen:

 • Facturatie;
 • Behandeling diverse aanvragen;
 • Debiteurenopvolging;
 • Klachtenbehandeling;
 • Meteropnames;
 • Technische dienstverlening;
 • ...

De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met deze doeleinden, en zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de reglementaire en contractuele verplichtingen die wij hebben ten opzichte van jou als klant. Water-link zal tevens jouw gegevens in bepaalde activiteiten verwerken wanneer jij ons hiervoor je toestemming hebt gegeven, of wanneer wij de wettelijke verplichting hiertoe hebben. Verder zal water-link in specifieke gevallen jouw persoonsgegevens verwerken wanneer deze zowel de gerechtvaardigde belangen van joui, als die van de organisatie behartigen. Indien de persoonsgegevens voor nieuwe of bijkomende doeleinden worden gebruikt, zal jou hier voorafgaandelijk over worden geïnformeerd.

Water-link verwerkt de persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang en volgens de principes van o.a. volgende reglementering:

 

Wat zijn mijn rechten?

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens. Zo heb je het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens, het recht om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen enige verwerking en, in bepaalde omstandigheden, het recht op gegevensoverdracht.

Voor de uitoefening van deze rechten dient water-link een bewijs van identiteit te ontvangen om zeker te zijn dat we de informatie aan de juiste personen aanleveren. Bij uitoefening van deze rechten zal water-link je verzoek binnen de dertig dagen behandelen.

Als je toestemming heeft gegeven voor de verwerking van je gegevens, dan heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.

Verder nemen we redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens waarover we beschikken correct, volledig en actueel zijn. Houd er rekening mee dat je hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de juistheid van je persoonlijke gegevens. Breng de klantendienst van water-link tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen in je persoonsgegevens. Heel wat gegevens kan u steeds zelf wijzigen via het klantenportaal mijnwater-link.be.

 

Deelt water-link persoonsgegevens met derde partijen?

Water-link beschouwt uw persoonsgegevens als privé en vertrouwelijk. Water-link kan soms informatie over u doorgeven aan partners of dienstverleners die door ons zijn aangesteld of aan regelgevende instanties. Wij verhuren of verkopen geen persoonlijke informatie aan derden.

We gaan met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van water-link steeds correcte afspraken aan om de privacy van onze klanten en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan water-link persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Juridische dienstverleners;
 • Dienstverleners betreffende klantenzaken (bv. Doccle, Zoomit, CEVI, OCMW);
 • Andere overheidsdiensten (bv. VMM, Vlaamse Ombudsdienst);
 • Technische dienstverleners;

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie of een andere gerechtelijke instantie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

 

Kunnen mijn persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

De contactgegevens waarover wij beschikken kunnen in bepaalde gevallen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten of diensten van water-link of andere informatie waarvan water-link denkt dat de klant deze wellicht interessant vindt. 

Als klant van water-link kan u ervoor opteren om deze communicatie niet meer te ontvangen. Onderaan elke digitale communicatie zal er de mogelijkheid zijn om je uit te schrijven. De klant kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail naar [email protected] of per post gericht aan de DPO. Water-link zal dit bezwaar binnen de 30 dagen na indiening ervan behandelen.

Daarnaast heb je als klant van water-link de mogelijkheid om je voorkeur in verband met direct marketing te allen tijde via het klantenportaal mijnwater-link.be aan te passen.

 

Welke maatregelen neemt water-link om de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens te verzekeren?

We doen er alles aan om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen. We maken hiervoor gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, gebruik, openbaarmaking, toevallig verlies of vernietiging.

Water-link zal continue doorgaan met het herzien van deze privacyverklaring en het implementeren van bijkomende beveiligingsfuncties naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Water-link houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die water-link niet controleert en waarop deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Water-link is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

 

Welke privacyverklaring is van toepassing op de website?

Het is mogelijk de website van water-link te gebruiken zonder je persoonsgegevens met ons te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website voorbehouden wordt aan bezoekers met een account verbonden aan een gebruikersnaam en wachtwoord zoals het klantenportaal mijnwater-link.be.

Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond uw surfprofiel worden verzameld. Dit gebeurt aan de hand van cookies. Raadpleeg hiervoor ons cookiebeleid.

Water-link kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan water-link, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat jij maakt van de website van water-link, met inbegrip van je gedrag op de website. Dergelijke data laat water-link toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij jouw gebruikservaring op haar website kan verbeteren. 

 

Hoe lang houdt water-link persoonsgegevens bij?

Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.

Voor de gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn wordt voorzien, zal water-link jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

 

Waar kan ik terecht bij klachten over de schending van mijn privacy?

Wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens niet worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met de DPO van water-link.

Je hebt tot slot ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat water-link niet heeft voldaan aan de vereisten van enige toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

Voor water-link is dit de VTC (Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens). Indien je een klacht wil indienen bij de VTC, dan kan je dit door een klachtenformulier in te vullen dat te vinden is op de website van de VTC.

 

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De privacyverklaring van water-link kan van tijd tot tijd gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

 

De contactgegevens van water-link voor vragen in verband met jouw privacy:

Water-link

t.a.v. DPO

Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen

[email protected]  

 

Laatst bijgewerkt: april 2021