Skip to content

Privacy digitale meters

 

Privacyverklaring digitale meters, november 2022

1. INLEIDING

Water-link, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0204.923.881 (hierna water-link of wij), zet zich ten volle in om uw privacy en persoonlijke informatie te beschermen. Als verwerkingsverantwoordelijke behandelt water-link uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en verwerken wij deze informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. In deze aanvullende privacyverklaring wordt uitgelegd hoe water-link uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de installatie en werking van de digitale meter. Voor andere verwerkingen van uw persoonsgegevens verwijzen wij graag naar onze algemene privacyverklaring.

Een digitale watermeter registreert het volume water dat u verbruikt. De digitale watermeter zendt éénmaal per dag de meterstand door. Dit is, afhankelijk van het type digitale meter, één dagmeterstand of 24-uurmeterstanden. De digitale watermeter biedt een aantal voordelen voor de klant en voor water-link. Zo kan water-link de jaarlijkse factuur opmaken zonder de meterstand te moeten opvragen. Bovendien kan de klant zijn/haar verbruik opvolgen via het webportaal voor digitale meters op water-link.be/portaaldigitalemeters. Indien zich een abnormaliteit voordoet, zoals abnormaal hoog waterverbruik of continu waterverbruik, zal de digitale watermeter een boodschap verzenden naar de server. U kan deze boodschap bekijken in hetzelfde webportaal voor digitale meters. Daarnaast wordt er éénmaal per dag ook data doorgestuurd omtrent de communicatietoestand van de digitale watermeter. Op deze manier kunnen we kijken of uw digitale watermeter een goed contact maakt met het netwerk en de signaalsterkte in orde is.

In de context van de digitale meter vindt profilering op basis van bepaalde persoonsgegevens plaats. Profilering wordt in de AVG gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling om onder meer zijn gedrag te analyseren of te voorspellen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WATER-LINK EN WAAROM?

In het kader van de digitale watermeter, verwerkt water-link volgende persoonsgegevens rekening houdend met volgende doeleinden:

  • het volume van het geleverde water en de meetgegevens voor (i) het beheer en het onderhoud van het openbaar waterdistributienetwerk;(ii) de bewaking van de kwaliteit van het geleverde water; (iii) het beheer en het onderhoud van het watermeterpark; (iv) de keuze van de meetinrichting; (v) de validatie van de waterafname; (vi) de facturatie; (vii) de fraudebestrijding, met name de bestrijding van fraude jegens de exploitant zoals waterdiefstal, frauduleuze verbindingen en manipulatie van de watermeter en/of de kraan, met het oogmerk de exploitant te schaden; (viii) het abonneebeheer; (ix) het vervullen van de openbaredienstverplichtingen;(x) het vervullen van de saneringsplicht; en (xi) het gebruik voor het aanbieden van commerciële diensten, van water-link of van derden, die niet onder de openbaredienstverplichtingen vallen, aan de abonnee of andere partijen, na hun voorafgaande toestemming;
  • gegevens over de communicatie van uw watermeter teneinde het communicatienetwerk op te volgen en te verbeteren.

Vanaf de installatie van de digitale watermeter, zal water-link uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken. U kan zowel uw contractgegevens als bepaalde alarmen online raadplegen.

3. OP GROND WAARVAN VERWERKT WATER-LINK MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Water-link verwerkt jouw persoonsgegevens omwille van volgende verwerkingsgronden, respectievelijk overeenstemmend met de hoger vermelde doeleinden:

  1. Het algemeen belang. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen voorzien in het Vlaamse Decreet betreffende het integraal waterbeleid.
  2. Uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de verlening van onze diensten, het beheer van de klantenrelatie en facturatie.
  3. De toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt voor het aanbieden van commerciële diensten, van water-link of van derden, die niet onder de openbaredienstverplichtingen vallen.

4. MET WIE DEELT WATER-LINK MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Water-link beschouwt uw persoonsgegevens als privé en vertrouwelijk. Water-link kan soms informatie over u doorgeven aan partners of dienstverleners die door ons zijn aangesteld of aan regelgevende instanties. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de digitale meters en worden nooit gedeeld of verkocht aan derden voor commerciële of marketingdoeleinden.

In het kader van digitale meter werkt water-link samen met een aantal partners: THV Porteau Fino (bestaande uit Fabricom NV en Hydroko NV) en Waylay NV.

  • Fabricom NV is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken met de klanten en de vervangingen van de digitale meters.
  • Hydroko NV is de leverancier van de digitale meters en verantwoordelijk voor het communicatienetwerk.
  • Waylay NV zorgt in dit project voor een online webportaal waarop de klanten hun verbruiksdata kunnen consulteren.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan deze partners. Zij verwerken uw persoonsgegevens als verwerker in opdracht en volgens de instructies van water-link en mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft water-link verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en blijft water-link de persoonsgegevens beheren. Water-link heeft met elk van deze partners verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden geregeld. Deze verwerkingsovereenkomsten verplichten onze partners onder meer om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens te beschermen.

Verder kunnen uw persoonsgegevens eveneens worden verstrekt aan overheden, instellingen en rechtspersonen die ze gerechtigd zijn deze te ontvangen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie en voor de doeleinden bepaald in de betreffende wet, het betreffende decreet of de betreffende ordonnantie.

Tot slot kunnen wij uw geanonimiseerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek verstrekken aan derden.

5. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Water-link bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld te realiseren. De precieze periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast is er wet- en regelgeving die hierop van toepassing is en die minimale bewaartermijnen voor bepaalde persoonsgegevens vastlegt.

Na afloop van de bewaringstermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn ze daarom niet meer gelinkt aan uw persoon. Geanonimiseerde gegevens worden voor onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden bewaard.

6. Verdere informatie

Voor verdere informatie, zoals over welke rechten u beschikt of hoe u contact met ons kan opnemen, vindt u in ons Privacybeleid.