Skip to content

1 maand gratis water voor technisch werklozen wegens covid-19

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben ook een grote impact op de inkomsten van vele gezinnen. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om alle Vlamingen die technisch werkloos worden door de COVID-19-maatregelen financieel door deze moeilijke periode te helpen door voor één maand de kosten te dragen van de water-, gas- en elektriciteitsfactuur.

Wie komt in aanmerking?

 • De maatregel geldt voor elke natuurlijke persoon die in het Vlaamse Gewest woont
 • en die zich gedurende de periode van de coronacrisis op of na 20 maart in een toestand bevindt van vergoede tijdelijke werkloosheid (in de volksmond ook wel verkeerdelijk “technische werkloosheid” genoemd) wegens overmacht of omwille van economische redenen wegens COVID-19, conform het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Wat moet een werknemer hiervoor doen?

 • Niets, tenzij je een natuurlijke persoon bent
  • die in het Vlaams Gewest gedomicilieerd is maar zijn tewerkgesteld buiten België en aldaar in een gelijkaardige toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid terechtkomen.
  • die buiten België gedomicilieerd is (in een EU-lidstaat, EER of Zwitserland), maar wel in Vlaanderen werkzaam is.
 • Indien je een natuurlijke persoon bent die zich in één van de twee bovenstaande categorieën bevindt dien je een elektronische aanvraag voor de vergoeding te doen. Het aanvraag formulier zal vanaf 15 april beschikbaar zijn.
 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening en via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.
   

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

 • De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.
 • Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 € en is als volgt samengesteld:
  • voor water 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

Wat met een factuur van uw water of energieleverancier die u in tussentijd krijgt?

 • Die factuur blijft verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kan steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is.
 • De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt evenwel zo snel mogelijk gestort teneinde het geheel van gezinsfacturen draaglijk te maken. De Vlaamse administratie heeft ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan zodra ze over de gegevens beschikt. Verwacht wordt dat de Federale Overheid tegen eind april, de nodige gegevens van personen die tijdelijk werkloos zijn wegen COVID-19 zal krijgen

Wat als de werknemer niet de contractant is van de water- of energieleverancier?

 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer.

U bent geen rechtstreekse klant, maar bijvoorbeeld bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter op naam van de syndicus?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

U woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

 • Neen. 1 werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen. De tussenkomst is niet afhankelijk van de gezinssituatie.

U beschikt over een budgetmeter en krijgt geen energie- en of waterfactuur?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?

 • Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per werknemer in het statuut van vergoede tijdelijke werkloosheid.

Wat met mensen die deeltijds tijdelijk werkeloos zijn? Wordt de premie dan pro rata uitbetaald?

 • Om het systeem eenvoudig te houden en snel te operationaliseren, werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag vergoede tijdelijke werkloosheid op of na 20 maart en zolang de coronacrisis duurt. Er is dus ook geen pro-rata berekening.

Wat met personen die voor de coronacrisis in vergoede tijdelijke werkloosheid terecht kwamen?

 • Deze personen komen niet in aanmerking op deze vergoeding.

Hebben jullie al een zicht op de betaaldatum?

 • Dit is afhankelijk van de timing van de aanlevering van de gegevens door de RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. We dringen aan op een spoedige aanlevering van de correcte informatie zodat de betalingen spoedig kunnen gebeuren.
 • De Vlaamse administratie heeft ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan zodra ze over de gegevens beschikt. Verwacht wordt dat de Federale Overheid tegen eind april, de nodige gegevens van  personen die tijdelijk werkloos zijn wegen COVID-19 zal krijgen.

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats? Wat met grensarbeiders?


De vergoeding is voor

 • elke in het Vlaamse Gewest gedomicilieerde natuurlijke persoon
 • natuurlijke personen die in het Vlaamse Gewest zijn gedomicilieerd, maar zijn tewerkgesteld buiten België en aldaar in een gelijkaardige toestand van tijdelijke werkloosheid terechtkomen.
 • natuurlijke personen die buiten België zijn gedomicilieerd in hetzij een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland, en die zijn tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest en in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid terechtkomen.

Wie doet de uitbetaling?

 • De Vlaamse Overheid, meer bepaald het departement Financiën & Begroting.

In welke periode moet ik tijdelijk werkloos zijn om in aanmerking te komen?

 • Men moet op of 20 maart en zolang de coronacrisis duurt, zich in een toestand bevindt van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of omwille van economische redenen wegens COVID-19.

Wat met IBO’s, de Vlaamse werkervaringstrajecten, de onthaalouders, interimcontracten, de freelancers & de afhankelijke zelfstandigen?

 • Zoals de maatregel nu beslist is en uitwerkt werd, geldt dit alleen voor personen die zich in een toestand bevinden van vergoede tijdelijke werkloosheid (in de volksmond ook wel verkeerdelijk “tijdelijke werkloosheid” of “technische werkloosheid” genoemd) wegens overmacht of omwille van economische redenen wegens COVID-19.

Wordt deze tussenkomst nadien nog belast?

 • De Vlaamse Minister van Financiën & Begroting is momenteel in overleg met de Federale Minister van Financiën om ervoor te zorgen dat alle gewestelijke premies in het kader van COVID-19 niet belast worden.

Wat als het rekening nummer van een burger recent gewijzigd is, waar kan dit nummer gewijzigd worden?

 • De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat bekend is bij de RVA en gebruikt werd voor de uitbetaling van de vergoeding van de tijdelijke werkloosheid of dat door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bekomen werd bij de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de belastingsaangifte.
 • Het is aangewezen de rekening waarop de vergoeding van de tijdelijke werkloosheid uitbetaald wordt of waarop te veel betaalde belasting terugbetaald worden open te houden. Op dit ogenblik is er nog geen mogelijkheid voorzien om het rekeningnummer te wijzigen.

Wat met mensen die pas volgende week of maand tijdelijk werkloos worden?

 • De vergoeding is voor iedereen die op of na 20 maart zich minstens één dag in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of omwille van economische redenen wegens COVID-19 bevindt en dit gedurende de periode van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (Coronacrisis).