Skip to content

Eerste spadesteek renovatie Royersluis

Gisteren hebben Annick De Ridder (schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening), André Gantman (voorzitter water-link) en Jan Goossens (CEO Aquafin) samen de eerste symbolische spadesteken op de werfsite gezet.

Het officiële startschot is gegeven voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van stad Antwerpen grenzend aan het Havengebied. Die zijn nodig in het kader van de toekomstige renovatie van de Royerssluis, die verlengd en verbreed zal worden. De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan.

Het nieuwe afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat moet het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuivering van Antwerpen Zuid verpompen.

Een samenwerking van water-link, Aquafin, POA en MOW Vlaanderen.

Eerste spadesteek Royerssluis