Privacy digitale meters

 

Privacyverklaring omtrent Digitale Meters, februari 2020

1. Algemeen

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe water-link uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de installatie en werking van digitale watermeters. Een digitale watermeter registreert het volume water dat u verbruikt. De digitale watermeter zendt éénmaal per dag de meterstand door. Dit is, afhankelijk van het type digitale meter, één dagmeterstand of 24 uurmeterstanden. De digitale watermeter biedt een aantal voordelen voor de klant en voor water-link. Zo kan water-link de jaarlijkse factuur opmaken zonder de meterstand te moeten opvragen. Bovendien kan de klant zijn verbruik opvolgen via het webportaal voor digitale meters op water-link.be/portaaldigitalemeters. Indien zich een abnormaliteit voordoet, zoals bijvoorbeeld abnormaal hoog waterverbruik of continu waterverbruik, zal de digitale watermeter een boodschap verzenden naar de server. U kan deze boodschap bekijken in het webportaal voor digitale meters op water-link.be/portaaldigitalemeters. Daarnaast wordt er éénmaal per dag ook data doorgestuurd omtrent de communicatietoestand van de digitale watermeter. Op deze manier kunnen we kijken of uw digitale watermeter een goed contact maakt met het netwerk en de signaalsterkte in orde is.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Water-link ov, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66 en met ondernemingsnummer 0204 923 881 (hierna: water-link), is de verwerkingsverantwoordelijke en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt water-link en waarvoor?

In het kader van de digitale watermeter, verwerkt water-link volgende persoonsgegevens:

• verbruiksgegevens  (m.n. dagmeterstand of uurmeterstand, afhankelijk van het type digitale meter) teneinde de facturatie te doen, het netwerk te optimaliseren, de klant een beter beeld te kunnen geven op zijn/haar verbruik via het webportaal.

• gegevens omtrent abnormaliteiten teneinde de veiligheid van het netwerk te bewaren en de klant beter te informeren om verdere schade te voorkomen; en

• gegevens omtrent de communicatie van de watermeter teneinde het communicatienetwerk op te volgen en te verbeteren. 

U kan er te allen tijde voor kiezen om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dan worden uw verbruiksgegevens niet meer opgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat u jaarlijks zelf uw meterstand moet doorgeven als water-link u daarom vraagt en dat u uw verbruiksgegevens en gegevens omtrent abnormaliteiten niet online kan opvolgen. De digitale watermeter blijft wel verbonden met het netwerk teneinde de activering ervan door water-link vanop afstand in de toekomst mogelijk te make en teneinde toegang te behouden tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de kwaliteitsbewaking van het drinkwaternetwerk

4. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Vanaf de installatie van de digitale watermeter, zal water-link uw persoonsgegevens automatisch verwerken.

Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de facturatie van uw verbruik. U kunt zowel uw verbruiksgegevens als bepaalde alarmen online raadplegen.  De verwerking van bepaalde gegevens wordt, op grond van gerechtvaardigde belangen, verder voor de kwaliteitsbewaking van het drinkwater en voor het opsporen van lekken in het distributienetwerk gebruikt.

5. Kan water-link je persoonsgegevens met derden delen?

Ja. In het kader van digitale meters werkt water-link samen met een aantal partners: THV Porteau Fino (bestaande uit Fabricom NV en Hydroko NV) en Waylay NV. Fabricom NV is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken met de klanten en de vervangingen van de digitale meters. Hydroko NV is de leverancier van de digitale meters en verantwoordelijk voor het communicatienetwerk. Waylay NV zorgt in dit project voor een online webportaal waarop de klanten hun verbruiksdata kunnen consulteren. Uw persoonsgegevens (verbruiksgegevens, gegevens omtrent abnormaliteiten en gegevens omtrent communicatie) kunnen worden doorgegeven aan onze partners. Onze partners verwerken uw persoonsgegevens als verwerker in opdracht en volgens de instructies van water-link. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Water-link heeft met elk van deze partners verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden geregeld. Deze verwerkingsovereenkomsten verplichten onze partners onder meer om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de digitale meters en worden nooit gedeeld of verkocht aan derden voor commerciële of marketing doeleinden.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw verbruiksgegevens, gegevens omtrent abnormaliteiten en gegevens omtrent communicatie worden 2 jaar bewaard. Daarna worden ze geanonimiseerd en zijn ze niet meer gelinkt aan uw persoon. Geanonimiseerde gegevens worden voor onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden bewaard.

7. Welke rechten hebt u?

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht om bij water-link toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kan u ook om verbetering of wissing van uw persoonsgegevens vragen.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en modaliteiten die zijn opgesomd in de AVG. Als u van mening bent dat water-link niet heeft voldaan aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

8. Contact

Indien u opmerkingen, vragen of suggesties heeft over deze privacyverklaring omtrent digitale meters of het veiligheidsniveau van water-link, of als u uw rechten zoals vermeld onder 7 wenst uit te oefenen, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) via e-mail op privacy@water-link.be of per post, gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO).

9. Algemeen privacybeleid

Wilt u meer weten over privacy bij water-link, lees dan ons algemeen privacybeleid op onze website: www.water-link.be/privacy.