Skip to content

Kleine Rioolaansluiting - Instructies

Tip: Gaat het om een nieuwbouw? Vraag dan een offerte aan voor de aansluiting van jouw drinkwater- én jouw rioolaansluiting. Een gelijktijdige aanvraag bevordert immers een vlotte afwerking.

A/ Veiligheidschecklist

Zorg mee voor de veiligheid van onze mensen, overloop onderstaande: 

 • Ik heb de veiligheidscoördinator (indien van toepassing) op de hoogte gebracht.
 • Er staat geen stelling (steiger) opgesteld thv mijn gebouw.
 • Ik heb degelijke verlichting voorzien op de plaats waar de wateraansluiting moet komen.
 • Ik heb een degelijke trap met leuning, of een goedgekeurde ladder voorzien voor toegang tot de kelder (Indien plaatsing watermeter in kelder).
 • Eventuele keldergaten, putten liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.
 • Er staat geen water in de ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden.
 • De ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden, is vlot toegankelijk, ook voor latere meterlezing en herstellingen.
 • De ruimte waar moet gewerkt worden is ordelijk en netjes, er is geen afval aanwezig.
 • De werf is vlot toegankelijk, er zijn geen hindernissen om de werf te bereiken.

Zijn alle punten in orde? Perfect, wij kunnen de werken op een veilige manier laten uitvoeren. Onze medewerkers danken je alvast voor de veilige werkomgeving.

B/ Instructies voor kleine rioolaansluiting (DN ≤ 150 mm)

Gevraagde gegevens

De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Op basis van deze informatie stelt water-link een offerte op.

Adres

Zonder het officiële adres van het pand kan er geen offertedossier worden opgestart. Als je het officiële adres nog niet kent, vraag het dan aan bij de stad/gemeente. Voeg het document met de toekenning van het officiële adres bij jouw aanvraag en de bouwvergunning als het om een nieuwe aansluiting gaat.

Aanduidingen op het bouwplan

De aanvrager moet op het bouwplan het tracé aanduiden van de privé-waterafvoer, zowel voor RWA (regenwater) als DWA (vuil water).

Werken door de aanvrager uit te voeren

De aanvrager moet de privéwaterafvoer plaatsen op privéterrein en vóór de gevraagde aansluiting wordt uitgevoerd. Deze privéwaterafvoer moet altijd gescheiden worden uitgevoerd voor RWA (regenwater) en DWA (vuil water). De netto afstand tussen deze twee afvoerbuizen is minimum 40 cm en maximum 50 cm. De maximum diepte (vloei ten opzichte van het maaiveld) is 80 cm, tenzij anders vermeld in de offerte. Bij woningen met een oprit, voortuin of zijtuin moet de aanvrager op elke afvoerbuis een inspectieput plaatsen op privéterrein, ter hoogte van de rooilijn. Deze inspectieputten zijn voorzien van een aansluitmof diameter 160 mm. Bij woningen zonder oprit, voortuin of zijtuin maar met een kelder moet de aanvrager een toezichtmogelijkheid in de kelder plaatsen. Voor aansluitingen van verharde oppervlakten groter dan 2000 m2, bij twijfel over de ligging van een DWA of RWA in de straat, of bij aansluiting op ruien of op een Aquafincollector moet er bij de aanvraag een hydraulisch advies worden gevoegd. Als aansluitend aan de afbraak van een pand een nieuw pand wordt gebouwd, is het aan te bevelen dat de aansluiting ter hoogte van de rooilijn intact wordt gehouden, zodat deze herbruikt kan worden. Een heraansluiting dient te gebeuren op dezelfde plaats en diepte als de bestaande aansluiting. De maximumdiepte aan de scheiding tussen openbaar en privé is 80 cm. Als de bestaande aansluiting minder diep ligt, dan is deze maat bepalend.

Keuring

Vooraleer de waterafvoer kan worden (her)aangesloten moet de privé-installatie worden gekeurd op conformiteit. Water-link kan deze keuring voor jou uitvoeren.

C/ Bijzondere voorwaarden standaard rioolaansluiting

De offerte is opgesteld op basis van de huidige materiaalprijzen en lonen en geldig gedurende tenminste 2 maanden vanaf bovenvermelde datum. Ze geldt slechts voor zover de prestaties tijdens de normale werkuren en onder normale arbeidsvoorwaarden kunnen worden uitgevoerd en kan herzien worden wanneer de werken niet binnen de 3 maanden na bestelling kunnen uitgevoerd worden of indien na opmeting ter plaatse een afwijking van voorvernoemde hoeveelheden zou worden vastgesteld.

De werken zullen uitgevoerd worden binnen de 20 werkdagen* na ontvangst van de bestelling en voor zover aan deze bijzondere voorwaarden is voldaan. In deze offerte zijn niet begrepen en blijven dus ten laste van de aanvrager (indien van toepassing):

 • de definitieve herstelling van de wegbedekking en/of beplanting op privéterrein
 • de aanleg van de privérioolinstallatie uitgezonderd het gedeelte aangeboden in deze offerte
 • het maken en opnieuw dichten na plaatsing van de rioolaansluiting van muur en/of vloerdoorgangen door privégedeelten
 • de aanvraag van en kosten voor vereiste vergunningen andere dan de signalisatievergunning
 • de eventuele supplementaire kosten gepaard gaande met de voorwaarden opgelegd in deze vergunningen

Onverminderd hetgeen bepaald in de Algemene Voorwaarden voor watervoorziening en – sanering is alleen water-link gerechtigd het gedeelte van de rioolaansluiting tot aan de rooilijn, waarvoor zij verantwoordelijk is, te (laten) plaatsen, wijzigen, versterken, verplaatsen, weg te nemen, te onderhouden of herstellen. Voor elke rioolaansluiting die zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van water-link wordt geplaatst wordt forfaitair 1.000,EUR aangerekend, onverminderd het recht van water-link om alle kosten en vergoedingen aan te rekenen voor de vaststelling en het herstel van de veroorzaakte bijzondere schade. Water-link zal in dat geval ook hiervan ambtshalve aangifte doen aan de bevoegde handhavingsinstantie.

Bijkomende info over de rioolkeuring : Om deze keuring te kunnen uitvoeren moet je volgend dossier samenstellen dat aan de keurder voor de keuring moet overhandigd worden :

A/ Een uitvoeringsplan van de private waterafvoer minimaal voorzien van volgende informatie/gegevens:

 • een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijk afvalwater (DWA) en hemelwater (RWA)
 • alle aansluitingspunten; o de omgeving moet weergegeven worden tot aan de rooilijn
 • alle toestellen en voorzieningen zoals keerkleppen, toezichtputjes, terrasafvoer, o regenwaterput, septische put en anderen dienen correct op het plan weergegeven o te worden.
 • Een zo volledig mogelijke lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput,…) .
 • Foto’s van de private waterafvoer en van onderdelen ervan die duidelijk aangeven hoe de riolering loopt en wat er op wat is aangesloten.
 • De goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, indien van toepassing
 • Facturen van de gebruikte onderdelen (minimaal deze van de regenwaterput en septische put, indien van toepassing).

Je staat zelf in om alle toezichtdeksels te openen op eenvoudig verzoek van de keurder. Voor andere gebouwen dan ééngezinswoningen, worden enkel Aquaflanders keuringsverslagen van de privéwaterafvoerleidingen aanvaard. Voor gebouwen die meerdere (woon)eenheden omvatten, dient een conform keuringsverslag per (woon)eenheid te worden afgeleverd, vooraleer de rioolaansluiting kan worden uitgevoerd.

In volgende gevallen zal de installatie “niet conform” verklaard worden :

 • de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvoorwaarden
 • huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater
 • hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, tenzij hiervan kan worden afgeweken in uitvoering van art. 4.2.1.3 of art. 6.2.2.1.2 van Vlarem II
 • in geval van keuring, zoals bedoeld in artikel 12§1, 3e lid, 1° van het besluit van 8 april 2011, er geen hemelwaterput is geplaatst conform de bepalingen van het besluit van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • indien er geen septische put werd geplaatst wanneer deze toch verplicht was om te plaatsen
 • indien er geen toezichtputjes aan de rooilijn (woningen met voortuin, HOB of OB) of inspectievoorzieningen in de kelder (rijwoning waar gevel aan de rooilijn grenst) werden geplaatst
 • de klant niet alle benodigde informatie ter beschikking heeft gesteld
 • de DWA of RWA leiding t.h.v. de rooilijn dieper ligt of groter is dan deze vermeld op de offerte.

* werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse bouwvakanties worden eveneens als niet werkdagen beschouwd.

** Synergie keuring: wanneer de keuring privéwaterafvoer/huishoudelijke binneninstallatie samen met de keuring privédrinkwater /huishoudelijke binneninstallatie van hetzelfde pand gelijktijdig kan gebeuren.

Zit je met een specifieke vraag?