Skip to content

Kleine wateraansluiting - Instructies

Tip: Gaat het om een nieuwbouw? Vraag dan een offerte aan voor de aansluiting van jouw drinkwater- én jouw rioolaansluiting. Een gelijktijdige aanvraag bevordert immers een vlotte afwerking.

A/ Veiligheidschecklist

Zorg mee voor de veiligheid van onze mensen, overloop onderstaande

  • Ik heb de veiligheidscoördinator (indien van toepassing) op de hoogte gebracht.
  • Er staat geen stelling (steiger) opgesteld thv mijn gebouw.
  • Ik heb degelijke verlichting voorzien op de plaats waar de wateraansluiting moet komen.
  • Ik heb een degelijke trap met leuning, of een goedgekeurde ladder voorzien voor toegang tot de kelder (Indien plaatsing watermeter in kelder).
  • Eventuele keldergaten, putten liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.
  • Er staat geen water in de ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden.
  • De ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden, is vlot toegankelijk, ook voor latere meterlezing en herstellingen.
  • De ruimte waar moet gewerkt worden is ordelijk en netjes, er is geen afval aanwezig.
  • De werf is vlot toegankelijk, er zijn geen hindernissen om de werf te bereiken.

Zijn alle punten in orde? Perfect, wij kunnen de werken op een veilige manier laten uitvoeren. Onze medewerkers danken je alvast voor de veilige werkomgeving.

B/ Instructies voor kleine drinkwateraansluiting (DN ≤ 32 mm)

Gevraagde gegevens

De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Op basis van deze informatie stelt water-link een offerte op. Zonder het officiële adres van het pand kan er geen offertedossier worden opgestart. Als je het officiële adres nog niet kent, vraag het dan aan bij de stad/gemeente. Voeg het document met de toekenning van het officiële adres bij jouw aanvraag en de bouwvergunning als het om een nieuwe aansluiting gaat.

Aanduidingen op het bouwplan

De aanvrager moet op het bouwplan de plaats aanduiden waar de aansluiting het gebouw binnenkomt en waar de watermeter(s) geplaatst worden. Daarbij moet de aanvrager rekening houden met het feit dat de aansluiting altijd langs de voorgevel van het gebouw moet binnenkomen. Het lokaal waar de watermeter(s) geplaatst worden, moet aan de voorgevel gelegen zijn (tenzij dit echt onmogelijk is) en moet een altijd toegankelijke gemeenschappelijke ruimte zijn. De aanvrager moet een mantelbuis plaatsen (gladde buis DN110 in rechte lijn) op privéterrein die vóór de gevraagde aansluiting wordt uitgevoerd. Als de watermeter boven het maaiveld wordt geplaatst, dan moet de aanvrager vóór de gevraagde aansluiting een meervoudige aansluitbocht (energiebocht) of een enkelvoudige bocht met grote straal (gladde buis met minimum straal van 60 cm) plaatsen die aangesloten is op de mantelbuis. Vóór de watermeter(s) geplaatst wordt, moet de aanvrager in het lokaal op de aangeduide plaats een watervaste plaat voorzien van minstens 18 mm, vast en met voldoende draagkracht. De afmetingen (zie de volgende pagina) van deze plaat zijn afhankelijk van het aantal watermeters.

Bestelling

Bij nieuwbouw moet de drinkwater en rioolaansluiting simultaan besteld worden. Indien de aanvrager nalaat tijdig de nodige voorbereidende werken uit te voeren zonder water-link daar minstens 2 dagen van op voorhand te verwittigen, zullen de werken niet uitgevoerd worden en zal de aanvrager een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden.

Overnamedocument

Als er op het moment van de werken voor de drinkwateraansluiting geen volledig ingevuld en ondertekend overnamedocument wordt overhandigd, dan wordt er een leveringscontract opgestart op naam van de aanvrager van de werken.  Volgens het Algemeen Waterverkoopreglement is het verplicht om per (woon)eenheid een aparte watermeter te voorzien. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 is een wooneenheid "Elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette." De verbinding van de individuele watermeters met de (woon)eenheden moet door de aanvrager worden uitgevoerd. De aanvrager moet bij de indienststelling op een duidelijke manier de relatie aangeven tussen de watermeter en de (woon)eenheid. Als deze informatie ontbreekt of onduidelijk is, zal de installatie niet in dienst gesteld worden en kunnen er kosten worden aangerekend.

Brandhaspels

Op een standaard aansluiting kunnen tegelijkertijd maximum 2 brandhaspels worden gebruikt. Als het advies van de brandweer meer brandhaspels vereist, dan moet er een grote aansluiting worden aangevraagd.

Drukverhogingsinstallatie

Een drukverhogingsinstallatie is aan te bevelen vanaf 4 bouwlagen boven het maaiveld, gelijkvloers inbegrepen. Als een drukverhoging is voorzien, voeg de gegevens hiervan dan toe aan dit dossier.

Keuring binneninstallatie

Tijdens de bouwfase zal een beperkte en goedgekeurde installatie met één tappunt geplaatst worden. De geldigheid van de keuring voor dit tappunt bedraagt maximum 2 jaar. Vóór de indienstname van de binneninstallatie moet deze gekeurd worden op conformiteit. Water-link voert deze keuring graag voor je uit. Indien de binneninstallatie niet huishoudelijk is, dient de keuring steeds door het drinkwaterbedrijf te gebeuren.

C/ Bijzondere voorwaarden standaard drinkwateraansluiting

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte.

1. De offerte is opgesteld op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens, de huidige materiaalprijzen en lonen. De offerte is geldig gedurende tenminste 2 maanden vanaf bovenvermelde datum. Ze geldt slechts voor zover de prestaties tijdens de normale werkuren en onder normale arbeidsvoorwaarden kunnen worden uitgevoerd en kan herzien worden wanneer de werken niet binnen de drie maanden na bestelling kunnen uitgevoerd worden of indien na opmeting ter plaatse een afwijking met voorvernoemde hoeveelheden zou worden vastgesteld. De prijs geldt voor zover de afgesproken voorbereidingen tijdig door de klant werden getroffen. Bijkomende werken of prestaties ingevolge het ontbreken ervan worden apart aangerekend.

2. Voor waterverbruik tijdens de bouwwerken kan voor zover de voorraad strekt en voor een maximale termijn van 3 maanden een standpijp bij water-link worden gehuurd in afwachting dat de aftakking wordt geplaatst.  

3. De werken zullen uitgevoerd worden binnen de 20 werkdagen (*) na het werfbezoek en voor zover aan deze bijzondere voorwaarden is voldaan.

4. De aftakking voorziet in een debiet van max 5m³/uur. Voor hogere debieten dient een aftakking met grotere diameter aangevraagd te worden. 

5. De binneninstallatie moet conform alle technische voorschriften zijn. Alvorens de aftakking in dienst kan worden gesteld is de keuring van de binneninstallatie verplicht. De installatie blijft tot op dat moment verzegeld. De aanvrager van de aftakking is verantwoordelijk voor elke onrechtmatige afname van water en schade aan de aftakking die plaatsvindt voor de indienststelling door waterlink, zoals voorzien in het Algemeen en het Bijzonder Waterverkoopreglement.. Alle kosten die verband houden met het onrechtmatig afgenomen water en alle kosten ten gevolge van schade zijn ten zijne laste. (Zorg daarom voor bescherming tegen bevriezing van de watermeter). De verbindingsleiding(en) van de individuele meter(s) met de (woon)eenheid moet(en) door de aanvrager worden uitgevoerd. De aanvrager moet op iedere verbindingsleiding de correcte identificatie van de (woon)eenheid op een duidelijke en onuitwisbare manier aanbrengen. Indien deze informatie ontbreekt of onduidelijk is, zal de installatie niet in dienst gesteld worden. In dit geval zullen de kosten van verloren verplaatsing en de kosten voor het identificeren, indien Waterlink hiervoor zelf zorgt, worden aangerekend.

6. De ruimte waarin de installatie zich bevindt moet op elk moment veilig toegankelijk zijn, zowel tijdens de werken als er na.

7. Bij plaatsing van een drukverhogingsinstallatie, dient de klant het dossier ter goedkeuring aan water-link voor te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit met de wettelijke en plaatselijke eisen voor brandbestrijding te respecteren. Water-link kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, ook niet na goedkeuring van het dossier van de drukverhogingsinstallatie, indien niet voldoende debiet geleverd kan worden bij brand.

8. Bij plaatsing van wachtbuizen dient de aanvrager een put (1x1 m tot de diepte van de wachtbuizen) open te laten op het privé terrein, op 0,5 m van de rooilijn, zodat de wachtbuizen direct zichtbaar zijn. De diepteligging van de wachtbuis is tussen de 80 en 100 cm t.o.v. het maaiveld.

9. In deze offerte zijn niet begrepen en blijven dus ten laste van de aanvrager (indien van toepassing): het voorzien van een vrij muurpand met watervaste plaat van min 18mm dikte; het plaatsen van een wachtbuis met gladde binnenwand (min diameter 110mm) vanaf de rooilijn tot het vrij muurpand; het maken van de nodige muur en/of vloerdoorgangen, voor het plaatsen van de wachtbuis; het water en gasdicht afsluiten van de openingen, zowel tussen muur en wachtbuis als tussen wachtbuis en aftakking; de definitieve herstelling van de wegbedekking en/of beplanting op privé terrein; de aanwerking en eventuele aanpassing van de privébinneninstallatie. Teneinde de onderbreking van de watertoevoer tot het minimum te beperken, is het aangewezen dat de aanvrager deze aanpassingswerken gelijktijdig met onze werken laat uitvoeren. Hiertoe dient hij tijdig contact op te nemen met onze planning op het nummer 03 244 05 20 om de uitvoeringsdatum af te spreken, de bronbemaling, indien noodzakelijk; de aanvraag van en de eventuele kosten voor vereiste vergunningen andere dan de signalisatievergunning. 

10. De aanvrager moet bij het ontwerp van zijn binneninstallatie rekening houden met drukverlies hiervan. Wij bevelen daarom aan optimaal gebruik te maken van de toegelaten leidingdiameters. Zo kan bij een standaard aftakking 32 mm de binneninstallatie vertrekken op 32 mm, met stelselmatig reductie volgens het verder verloop;

11. Boven de aftakking mag geen monoliete verharding (asfalt, beton, e.d.) en diepwortelende vegetatie aangebracht worden.

12. Verwijzend naar de reglementering inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, vragen wij je om de elementen van het veiligheid- en gezondheidsplan die van toepassing zijn op de plaatsing van de aftakking voorafgaandelijk aan water-link te bezorgen.

13. De watermeters dienen zo dicht mogelijk tegen de voorgevel opgesteld. Afwijkingen kunnen enkel na goedkeuring van onze afgevaardigde.

14. Meterputten worden niet toegestaan bij individuele bemetering. Meterputten kunnen enkel nog in zeer uitzonderlijke gevallen volgens de voorschriften van www.water-link.be. Het afsluitdeksel moet licht en hanteerbaar zijn (max.25 kg). De put moet vorstvrij, rein en droog gehouden worden door de klant en voorzien zijn van verlichting.

(*) werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse bouwvakanties worden eveneens als niet werkdagen beschouwd.

Zit je met een specifieke vraag?